Start

Bakgrund

whiteboardMelonbollStol utan armstöd

TIPPA som en standardiserad fysisk funktionstest är en del av kartläggning och bedömning av fysisk aktivitetsförmåga avsett för patienter med långvarig muskuloskeletal värk. TIPPA har utvecklats i kliniskt arbete år 1996-2008 vid Primärvården i Göteborg.
Med TIPPA kan leg sjukgymnast/ leg fysioterapeut och leg arbetsterapeut som arbetar i team med rehabilitering eller aktivitetsinriktade åtgärder utföra en kartläggning / screening av fysisk förmåga i några utvalda vardagsaktiviteter så som olika gångarter, hand-arm funktion och två typer av lyft. Detta kan hjälpa den sjukskrivande läkaren att få en förståelse över en del av patientens aktivitetsnivå.

De nio standardiserade fysiska aktiviteterna i TIPPA ger en bild över kroppsfunktioner samt en del av aktivitet och delaktighet enligt International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).
Med TIPPA kan man se fysiska förutsättningar inför arbete t ex uthållighet, lyftförmåga och skattning av sin egen förmåga.

TIPPA består av fyra variabler:

A. Patientens bedömning av sin aktuella fysiska förmåga.
B. Bedömning av patientens fysiska aktivitetsförmåga av testaren.
C. Patientens skattning av sin upplevda ansträngning.
D. Bedömning av smärtbeteende av testaren.

Testesultatet placeras i en profil med hjälp av ett graderingssystem för såväl kvinnor som män. Med hjälp av profilen åskådliggörs resultatet för presentation till teamet och som feedback till patienten.

Graderingsystemet består av en 5-gradig skala (I-V) och har uppgraderats år 2008 på basis av 658 patienters testresultat från 18 verksamheter i Sverige och 48 friska personer. Patientgruppen som består av kvinnor (n=490) och män (n=168) representerar olika typer av långvarig smärttillstånd och diagnos. Detta stora antal med varierande diagnos bidrar till att funktionstestet TIPPA har en adekvat grund för bedömning av fysisk förmåga avseende patienter med långvarig muskuloskeletal värk. Den friska gruppen däremot har ett begränsat antal kvinnor (n=33) och män (n=15).
Genom ett standardiserat testinstrument med fastställd manual kan man jämföra resultat före och efter rehabilitering.

Utbildningar

För att kunna använda TIPPA med hög kvalitet ska man delta i en utbildningsdag där man får vägledning i hur TIPPA-instrumentet genomförs såväl teoretisk som praktisk enligt den standardiserade manualen.

Sedan 2004 har många rehabiliteringskliniker, företagshälsovård, primärvård och privata sjukgymnaster i Sverige använt TIPPA med positiv feedback Utvärdering.

Minaj M-Wedefalk
Leg sjukgymnast, MSc
Upphovsrättsinnehavare för TIPPA

Zaida Andersson MS
verksamhet- och utbildningsansvarig för TIPPA sedan oktober 2021

(Reviderad text 2021-10-11)